در زیر قله کوه یخ چیزهای زیادی نهفته است. به همین ترتیب در زیر ارزش‌های دموکراتیک و ناروی نگرش‌های زیادی نهفته است.

پرورش طفل

1 / 05
اگر اطفال تان را بترسانید، به آنها چپات بزنید یا موهایشان را بکشید یا به شکل دیگری آنها را مورد خشونت قرار دهید، در حال نقض حقوق آنها هستید!

پرورش طفل و خشونت علیه اطفال، مرز بین آنها کجاست؟

یید

تعلیم

2 / 05
والدین اجازه وارد کردن فشار به اطفال برای تحصیل در رشته ای که دوست ندارند یا اجازه محروم کردن آنها از تحصیل را ندارند

آیا والدین می‌توانند تحصیل مورد انتخاب طفل را تعیین کنند؟

یید

ازادی

3 / 05
کسانی که حق گرفتن تصمیمات مستقل از آنها سلب شده است،آزادی ندارند. آنها در خانه‌های شیشه‌ای زنده گی می‌کنند.

چه کسی آزادی دارد؟

یید

برابری جنسیتی

4 / 05
جامعه‌ای با حقوق برابر که در آن هر کسی بتواند صرف‌نظر از جنسیت خود تصمیم بگیرد هر کاری که انجام دهد، به نفع همه است.

آیا برابری جنسیتی همان چیزی است که شما فکر می‌کنید؟

یید

حاکمیت قانون

5 / 05
همان‌طور که قانون برای رعایت ستندردهای عالی اخلاقی الزامی است، ستندردهای عالی اخلاقی نیز برای رعایت قانون الزامی است.

آیا می‌توانیم کسانی که کارهای مورد علاقه ما را انجام نمی‌دهند، تنبیه کنیم؟

یید