1 / 9

ازادی

در سن 15 سالگی، حق داریم و آزاد هستیم تا

2 / 9
ازادی

زنده گی در ساحه بسته به این معنی است که

3 / 9
ازادی

آزادی دینی یعنی

4 / 9
ازادی

تعرض در زنده گی خصوصی اینست که

5 / 9
ازادی

والدین باید جوانان را کنترول کنند

6 / 9
ازادی

یک شخص ممکن است مجازات شود به دلیل

7 / 9
ازادی

می توانیم زنان را کنترول کنیم

8 / 9
ازادی

آزادی بیان یعنی

9 / 9
ازادی

هر شخص حق دارد از لحاظ سیاسی فعال باشد

ازادی
شما بدست آوردید / 9 صحیح و درست
دوباره امتحان کن