ازادی

3 / 05

کسانی که حق گرفتن تصمیمات مستقل از آنها سلب شده است،آزادی ندارند. آنها در خانه‌های شیشه‌ای زنده گی می‌کنند.

چه کسی آزادی دارد؟

یید

چرا ناروی را انتخاب کردید؟ و آیا آزادی ارزش مهمی برای شماست؟ در ناروی، حق آزادی در قانون اساسی ذکر شده است، و همه افراد حق تصمیم‌گیری در مورد زنده گی خود دارند. آزادی در معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون حقوق طفل نیز گنجانده شده است و این بدان معنی است که همه در ابتدای تولد صرف‌نظر از جنسیت، قومیت، دین یا تمایل جنسی آزاد و برابر هستند.

آزادی در معاهدات بین‌المللی حقوق بشر گنجانده شده است، اما اگرچه اکثر کشورها چنین معاهداتی را امضا کرده‌اند، بسیاری از افراد توسط دولت خود یا سایر افراد در کشور محل تولدشان مجازات، حبس و کشته می‌شوند، حتی اگر هیچ جرمی مرتکب نشده باشند. بلکه به این دلیل که شخصی از چیزی که می‌گویند یا انجام می‌دهند یا از هویت آنها خوشش نمی‌آید.

هیچ چیزی به عنوان بخشی از آزادی وجود ندارد

نلسون ماندلا

شاید شما هم به این دلیل مجبور به فرار شده‌اید؟ چرا که شخصی حقوق شما را نقض کرده است. بسیاری از افرادی که به ناروی فرار کرده‌اند، متعلق به جوامعی هستند که نسبت به ناروی نظریات و فرهنگ‌های متفاوتی دارند. از جوامعی که در آنها آبرو و شرم غالب است، جایی که فرهنگ و عنعنات مهم‌تر از قانون است. جایی که از افراد انتظار می‌رود وفادار و مطیع نیازهای خانواده‌شان باشند و انتخاب‌های مستقل انجام ندهند. از جوامعی که در آن آزادی اطفال و نوجوانان با بالارفتن سن و سال شان کاهش می‌یابد. از جوامعی که افراد تحت کنترول قرار می‌گیرند تا مانع از ایجاد شرمساری برای خانه خود شوند.

انتقام ناموسی نقطه مقابل حاکمیت قانون بوده و با وضع امور در ناروی مطابقت ندارد، چرا که در آن آزادی قدرتمند است و آزادی اطفال و نوجوانان با رشد آنها افزایش می‌یابد. اگر شخصی به شما می‌گفت دختر شما را با یک پسر دیده است، چه عکس العمل داشتید؟ یا اگر نوجوانان شما عقاید مذهبی متفاوتی نسبت شما داشتند و می‌خواستند بر طبق آنها عبادت کنند.

 

اگر آنها را در معرض تهدید یا خشونت قرار دهید، اگر مانع از آن شوید که با دوستان خود وقت بگذرانند، اگر کتابچه خاطرات، کمپیوتر و تلیفون آنها را بررسی کنید، در حال نقض حقوق آنها هستید. در این صورت، شما هم دقیقاً رفتاری را با آنها دارید که در کشور محل تولدتان با شما صورت گرفته است و مجبور به فرار از آن شده‌اید.

آزادی مطلق آزادی شرمسار کردن خود است.

Kathrine Aspaas

همیشه در ناروی همه مردم از آزادی برخوردار نبوده‌اند و تنها 100 سال پیش از زنان انتظار می‌رفت به طریقی رفتار کنند که باعث شرمساری خانواده یا شوهر خود نشوند. در ناروی ، آزادی برای همه از طریق پروسه های دموکراتیک به دست آمده است. به عنوان بخشی از یک اقلیت، بسیار مهم است که از حق رأی خود را استفاده کنید تا بتوانید بر جامعه‌ای که در آن زنده گی می‌کنید و حقوقی که باید اعمال شود تأثیر بگذارید.

Hvordan stemme?
Neste tema:
برابری جنسیتی