1 / 8

پرورش طفل

والدین برای فرزندان خود تصمیم می‌گیرند

2 / 8
پرورش طفل

والدین اجازه دارند اطفال خود را لت و کوب کنند

3 / 8
پرورش طفل

این مورد تنبیه بدنی محسوب نمی‌شود

4 / 8
پرورش طفل

اگر دخترتان نخواهد حجاب داشته باشد

5 / 8
پرورش طفل

اگر اطفالم بیش از حد ناروژی شوند

6 / 8
پرورش طفل

اگر فرزندم همجنسگرا باشد

7 / 8
پرورش طفل

تجاوز جنسی

8 / 8
پرورش طفل

در پرورش طفل

پرورش طفل
شما بدست آوردید / 8 صحیح و درست
دوباره امتحان کن