1 / 7

تعلیم

اطفال در مورد تحصیلات خود تصمیم می‌گیرند

2 / 7
تعلیم

تعلیم اختیاری است

3 / 7
تعلیم

همه افراد برای انتخاب شغل حقوق مساوی دارند

4 / 7
تعلیم

قانون ناروی می‌گوید

5 / 7
تعلیم

مکتب در ناروی رایگان است

6 / 7
تعلیم

پوهنتون رایگان است

7 / 7
تعلیم

دروس نظری بهتر از دروس مسلکی و حرفه‌ای هستند

تعلیم
شما بدست آوردید / 7 صحیح و درست
دوباره امتحان کن