1 / 7

Waxbarasho

Carruurtu iyaga ayaa dooran kara waxbarashada

2 / 7
Waxbarasho

Qasab maaha in waxbarasho la qaato

3 / 7
Waxbarasho

Dadkoo dhan way u simanyihiin xaqa doorashada xirfadda

4 / 7
Waxbarasho

Sharciga Noorway waxa ku qoran in

5 / 7
Waxbarasho

Iskuulka carruurtu waa bilaash

6 / 7
Waxbarasho

Jaamacaddu waa bilaash

7 / 7
Waxbarasho

Maadooyinka tiyoriiga ah ayaa ka wacan kuwa farsamada