1 / 6

برابری جنسیتی

تقسیم کارهای خانه بین زنان و مردان

2 / 6
برابری جنسیتی

حق رأی دادن در چه زمانی به زنان اعطا شد

3 / 6
برابری جنسیتی

وضعیت ناروی از نظر برابری جنسیتی خوب است

4 / 6
برابری جنسیتی

ممکن است مردان مورد تبعیض قرار بگیرند

5 / 6
برابری جنسیتی

ممکن است مردان مورد آزار جنسی قرار بگیرند

6 / 6
برابری جنسیتی

دختران حق جانشینی پادشاه را دارند

برابری جنسیتی
شما بدست آوردید / 6 صحیح و درست
دوباره امتحان کن