1 / 6

ጾታዊ መዓርነት

ምክፍፋል ስራሕ ናይ ገዛ ኣብ መንጎ ደቂ-ኣንስትዮን ደቂ-ተባዕትዮን

2 / 6
ጾታዊ መዓርነት

ደቂ-ኣንስትዮ ናይ ምድማጽ መሰል ዝተዋህባሉ ግዜ

3 / 6
ጾታዊ መዓርነት

ኖርወይ ኣብ ጾታዊ መዓርነት ጽቡቕ ስም ኣለዋ

4 / 6
ጾታዊ መዓርነት

ደቂ-ተባዕትዮ’ውን ኣድልዎ ከጋጥሞም ይኽእል’ዩ

5 / 6
ጾታዊ መዓርነት

ደቂ-ተባዕትዮ ጾታዊ ምስርጣይ ክገጥሞም ይኽእል እዩ

6 / 6
ጾታዊ መዓርነት

ደቂ-ኣንስትዮ ዝፋን ንግስነት ክወርሳ መሰል ኣለወን

ጾታዊ መዓርነት
ረኪብካ/ኪ / 6 ቅኑዕ
እንደገና ፈተና ውሰድ