1 / 7

حاکمیت قانون

پادشاه هرالد می‌تواند حبس شود

2 / 7
حاکمیت قانون

چه کسی می‌تواند دیگران را محکوم و برایشان حکم صادر کند؟

3 / 7
حاکمیت قانون

قانون ناروی در مورد چه کسانی اعمال می‌شود

4 / 7
حاکمیت قانون

شما می‌توانید بر قوانین و مقررات تأثیر بگذارید

5 / 7
حاکمیت قانون

کدام یک از افراد زیر نمی‌توانند ازدواج کنند

6 / 7
حاکمیت قانون

کدام کشور کنوانسیون حقوق طفل را نپذیرفته است؟

7 / 7
حاکمیت قانون

ازدواج از پیش تعیین شده ممنوع است

حاکمیت قانون
شما بدست آوردید / 7 صحیح و درست
دوباره امتحان کن