1 / 9

دموکراسی و حق رأی

چه کسی قوانین جدید را پیشنهاد می‌دهد

2 / 9
دموکراسی و حق رأی

دموکراسی یعنی

3 / 9
دموکراسی و حق رأی

ما انتخابات پارلمانی داریم

4 / 9
دموکراسی و حق رأی

پارلمان چه تصمیماتی می‌گیرد

5 / 9
دموکراسی و حق رأی

دولت

6 / 9
دموکراسی و حق رأی

کارت رأی‌گیری چه معلوماتی است

7 / 9
دموکراسی و حق رأی

رأی دادن اختیاری است

8 / 9
دموکراسی و حق رأی

جامعه دموکراتیک یعنی

9 / 9
دموکراسی و حق رأی

چرا رأی دادن مهم است

دموکراسی و حق رأی
شما بدست آوردید / 9 صحیح و درست
دوباره امتحان کن