Utdanning

2 / 05

Foreldre har ikke lov til å presse barn til å ta en utdanning de ikke ønsker, eller å nekte de en utdanning.

Kan foreldre bestemme barns valg av utdanning?

Ta quizen

Hvorfor valgte du Norge? Og er retten til skole og utdanning viktige verdier for deg? I Norge har barn og unge rett og plikt til å gå på skole, og vi har rett til å velge den utdannelsen vi selv ønsker fra vi er 15 år. Foreldre har ikke lov til presse ungdommer til å ta en annen utdannelse enn de selv vil, eller nekte de en utdannelse.

Rett til skole og utdanning er nedfelt i menneskerettighetene, men på grunn av krig og fattigdom er det mange som ikke får gå på skole i hjemlandet sitt. Samtidig blir noen også utsatt for trusler, vold og overgrep i hjemlandet sitt, kun fordi noen ikke vil at de skal få gå på skole, eller ta en utdannelse. Jenter er spesielt utsatt i enkelte samfunn.

Utdanning er det viktigste våpen hvis vi vil oppnå forandring i verden.

Nelson Mandela

Kanskje du måtte flykte på grunn av dette, fordi noen krenket dine rettigheter. Mange av de som har flyktet til Norge kommer fra samfunn med andre holdninger og kultur enn vi har i Norge. Fra samfunn der ære og skam står sterkt, og der kultur og tradisjon er viktigere enn lovene. Fra samfunn der status er viktig, der barn og unge skal gjøre valg som kommer familiene til gode. Dette er i motsetning til i Norge, for her er det individene sine interesser og behov som er det viktigste.

Hvordan vil du reagere hvis en av jentene i familien din vil bli bilmekaniker? Eller velge et annet mannsdominerte yrke? Hva om sønnen din vil bli barnehagelærer, eller et annet kvinneyrke?

For hvis du nekter de dette, eller presser de til å velge noe de selv ikke vil, og på en slik måte at de føler seg truet eller tvunget, så krenker du rettighetene deres. I så fall, så behandler du de på samme måte som du ble behandlet på i hjemlandet ditt, og som du måtte flykte fra.

Unge mennesker som blir presset til å ta en utdanning de ikke vil, kan miste både motivasjon og stemning.

Trine Hatlevik Hønningstad, Manus Motivasjon

Det har ikke alltid vært like rettigheter til skole og utdanning i Norge. Først på 1970 tallet ble det akseptert at kvinner tok høyere utdannelse. Men utdanning skaper kunnskap som samfunnet trenger for å utvikle seg, og løsningsorienterte mennesker som ser muligheter. Lik rett til utdannelse, og frihet og rett til å bestemme utdanning er en viktig forutsetning for demokratiet. Dette kan du være med på å påvirke ved å bruke stemmeretten din, og deltar under politiske valg.

 

Hvordan stemme?
Neste tema:
Frihet